Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis

Ke Arah Kecermelangan Ekonomi Perlis
Memajukan pembangunan hartanah yang berkualiti tinggi, pembangunan perindustrian dan pelaburan yang dapat menjana pembangunan ekonomi serta menyediakan peluang-peluang perniagaan dan latihan keusahawanan kepada peniaga atau pengusaha Bumiputera di Negeri Perlis

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis akan menjadi agensi pembangunan ekonomi yang terbaik di Negeri Perlis khususnya melalui:

  • Pembangunan Hartanah
  • Pembangunan Perindustrian
  • Pelaburan
  • Latihan Keusahawanan
Dasar Kualiti
PKENPs memberi komitmen untuk merancang, melaksana, mengurus dan menyiapkan projek-projek pembangunan hartanah yang telah dikenalpasti supaya perlaksanaannya dapat dilakukan dengan jaya, sempurna, menepati spesifikasi dan berkualiti serta menurut tempoh masa yang bersesuaian dan munasabah bagi memenuhi kehendak pelanggan

Garis Masa PKENPs 1973 - 2019

Laporan Tahunan 2016 Annual Report 2016 Non-Financial
Download Now

File name: Laporan_Tahunan_2016_PKENPs_Non-Fin.pdf

3424 329