•    

Teknikal dan Penyelenggaraan

 MUHD. NORSYAFIQ BIN MUHD. NAZRI
Pengurus Teknik

CARTA ORGANISASI

(sedang dikemaskini)

FUNGSI

  1.  Melaksanakan projek-projek milik PKENPs yang telah diluluskan.
  2. Memantau dan menyelia pembangunan projek fizikal sediada dan akan datang dilaksanakan mengikut spesifikasi, jadual dan matlamat seperti yang diluluskan.
  3. Berurusan dengan perunding yang dilantik bagi menyediakan perancangan, rekabentuk, anggaran kos dan dokumen tender mengikut keperluan PKENPs.
  4. Membantu pengurusan dalam membuat keputusan khususnya dalam aspek teknikal berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.
  5. Menyediakan kertas kerja dan cadangan untuk kelulusan Ahli Lembaga Pengarah, Lembaga Tender dan Pengurusan PKENPs.
  6. Menyemak lukisan yang dikemukakan agar memenuhi garis panduan, spesifikasi dan keperluan PKENPs.
  7. Menyemak dan meneliti dokumen tender dan perjanjian yang melibatkan input teknikal.
  8. Mengadakan perbincangan dan berurusan dengan Perunding / PBT dan agensi dalam memenuhi keperluan bagi mendapatkan kelulusan pelan.
  9. Memantau penyelenggaraan semua asset milik PKENPs dan melaksanakan kerja-kerja pembaikan